PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE 2023 Maribor

Ta Pravila in splošni pogoji določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri
“Olimpijski festival evropske mladine mladim” (v nadaljevanju: nagradna igra).

Ta Pravila in splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.eyof-maribor.
com/nagradna-igra-ofem-pravila.

1) ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradno igro organizira podjetje Šport Maribor d.o.o. , Koresova ulica 7, matična številka:
3388042000, ID za DDV: SI10663924 (v nadaljevanju: Organizator), ki je tudi upravljavec
zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre. Organizacijski odbor Olimpijskega festivala
evropske mladine, Mladinska ulica 22, 2000 Maribor prevzema izvajanje nagradne igre (v
nadaljevanju: Izvajalec).

Nagradna igra poteka od 01. 03. 2023 (od 10:00:00) do 01. 05. 2023 (do 23:59:59).

2) OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare najmanj 18 let, ki so državljani ali
rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo
ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo
sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Šport
Maribor d.o.o. in Organizatorji ter Izvajalci nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za
Organizatorja in Izvajalca opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri
tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec
oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko
zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši, stari starši oziroma posvojitelji
zaposlenega).

3) NAČINI IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Oseba lahko sodeluje v nagradni igri preko spletne strani: www.eyof-maribor.com/nagradna-igra-
ofem ter se mora strinjati s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre objavljenih na
www.eyof-maribor.com/nagradna-igra-ofem-pravila.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje je potrebno izpolniti spodnje pogoje:
– Sodelujoči je star najmanj 18 let in je državljan ali rezident Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
– Sodelujoči se prijavi z resničnimi in pravilnimi podatki v prijavni obrazec za nagradno igro.
– Sodelujoči pravilno odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje, ki se glasi: »Koliko
športnih panog boste si lahko ogledali na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM
2023 Maribor) v Mariboru med 23. 7. in 29. 7. 2023?«

4) ŽREBNJE NAGRAD
V nagradnem žrebanju sodelujejo vse osebe, ki bodo v obdobju med 01. 03. 2023 (od
10:00:00) do 01. 05. 2023 (do 23:59:59) izpolnile vse pogoje sodelovanja navedene v III.
Členu Pravil in splošnih pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih Izvajalca na naslovu Mladinska ulica 22,
2000 Maribor.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo naključnega žreba, in sicer pod
nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje Organizator. Tričlanska komisija bo o poteku
žrebanja sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo Organizator hranil na svojem
poslovnem naslovu.

V bazo podatkov za žrebanje nagrad bodo vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje in
načine sodelovanja v nagradni igri. (III: Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri).
Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko izpolnijo prijavni obrazec, ta Pravila in splošne pogoje
nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Ob koncu trajanja nagradne igre bodo izžrebani 3 nagrajenci in podeljene 3 nagrade.

Ena oseba ne more osvojiti iste nagrade večkrat.

Potencialni dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani: www.eyof-maribor.com
najpozneje v roku 15 dneh od zaključka termina nagradne igre.

Izvajalec in Organizator nagradne igre bosta izžrebance v pisni obliki preko spletne strani in
priloženega sodelujočega e-poštnega naslova sodelujočega obvestil v roku 15 dni od
zaključka trajanja nagradne igre.

Nagrajenec ima na voljo 48 ur, da dopolni svoje osebne podatke za prejem nagrade. 48 ur dni
se šteje od ure in dneva, ko je bil nagrajenec preko e-poštnega sporočila obveščen o tem, da je
bil izžreban. Izžrebanec bo prejel opomnik po 48 urah od prvega obvestila in če ne dopolni
potrebnih podatkov v naslednjih 48 urah (skupaj 96 ur), se smatra, da se nagradi odpoveduje,
nagrada pa bo pripadla naslednjemu upravičencu.

Upravljalec profila spletne strani: www.eyof-maribor.com je Organizacijski odbor OFEM
2023 Maribor, Mladinska ulica 22, 2000 Maribor.

5) NAGRADE
NAGRADE:
1. Električni skiro Ninebot Max G30LE II, siv: 549,99 € z DDV
2. Decathlon darilna kartica v vrednosti: 200,00 € z DDV
3. Eventim darilna kartica v vrednosti: 105,50 € z DDV
Skupna vrednost nagrad; 855,49 € z DDV
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado/izdelek/dobroimetje.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

6) DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD
Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in
zagotavljanju potrebne dokumentacije.
Upravljalec spletne strani www.eyof-maribor.com in naslova info@eyof-maribor.com bo
izžrebance preko e-sporočila na poštni naslov v roku 15 dni od zaključka trajanja nagradne
igre obvestil o tem, da so bili izžrebani in o podrobnostih predaje nagrad, pridobil bo osebne
podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrade (ime, priimek, naslov za dostavo, telefonska
številka, e-mail naslov, rojstni datum, davčno številko) z namenom posredovanja
Organizatorju zaradi pravnih, davčnih in predajnih postopkov za izročitev in pridobitev
nagrade.
Izžrebanec se je dolžan na zasebno sporočilo iz naslova: info@eyof-maribor.com odzvati v
roku 96 ur, sicer izgubi pravico do nagrade, njegova nagrada pa se dodeli naslednjemu, ki
izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator zagotavlja, da bodo nagrade predane dobitnikom nagrad v 30 dneh od izvedenega
žrebanja nagrajencev.
Če se nagrada ki je bila poslana nagrajencu, vrne na naslov Organizatorja, bo Organizator
nagrajenca obvestil v roku 5 dni od vračila nagrade. Nagrajenec nagrado lahko prevzame na
naslovu organizatorja v naslednjih 5 dneh od dneva, ko ga je Organizator obvestil. Če
dobitnik nagrade ne prevzame v roku 5 dni, se s tem odreka svoji pravici do nagrade.
Izročitev nagrade bo izvršena šele, ko izžrebanec upravljalcu e-naslova: info@eyof-maribor.
com preda vse potrebne podatke (ime, priimek, stalni naslov, poštna številka in
mesto, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov, rojstni datum in davčno številko).
Nagrajenec je do nagrade upravičen šele po tem, ko Organizator preveri identifikacijske
dokumente in potrebno dokumentacijo. V kolikor podatki niso resnični ali v skladu z II.
členom pravil (Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri), nagrajenec izgubi pravico do
nagrade.
Organizator bo kot dokazilo o prevzemu nagrade upošteval podpisano poštno povratnico s
potrdilom o dostavi. S podpisom prevzemnice prenehajo vse obveznosti Organizatorja do
nagrajenca.
Organizator bo v vsakem žrebanju izžrebal nadomestnega nagrajenca. Nadomestnega
nagrajenca bo Organizator uporabil le v primeru, da prvi nagrajenec zaradi kateregakoli iz
prej naštetih razlogov izgubi pravico do nagrade.

7) DAVČNE OBVEZNOSTI
Vrednost nagrade je večja od 42 €. Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence
poravnal Organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec Organizatorju še pred prevzemom
nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec Organizatorju svoje davčne številke
ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu
dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

8) OBJAVE
Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na
spletnem naslovu: www.eyof-maribor.com. Upravljalec spletnega mesta: www.eyof-maribor.
com je dolžan Pravila in splošne pogoje objaviti na spletni strani: www.eyof-maribor.
com.
Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu:
www.eyof-maribor.com ter vsem dobitnikom po e-poštnem naslovu preko: info@eyof-maribor.
com.
Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu
Organizatorja nagradne igre.

9) OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Šport Maribor d.o.o. je skupaj z Organizacijskim odborom OFEM 2023 Maribor upravljalec
osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavca bosta osebne
podatke sodelujočih obdelovala za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih
podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni
mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim beleženjem časa oddaje obrazca za
sodelovanje v nagradni igri prek spletne strani iz III. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.
Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa
tudi za naslednje namene:
– podelitev nagrade;
– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
– izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti
nagrade.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je zakoniti interes
skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v
zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je
darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca.
Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim, razen:
– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila
akontacije dohodnine;
– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o
obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njegovem imenu
in po njegovih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne
igre …);
– ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke
nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let.
Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te
podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da
naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@eyof-maribor.com ali po navadni pošti na
naslov: OFEM 2023 Maribor, Šport Maribor d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene
zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali
vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi
pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

10) SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.
Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne
igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v
nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki
izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali
škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe
nagrad.
Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se
zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.
Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali
programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja
udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok
napake čim prej odkrit in odpravljen.
Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so
navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.
Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti
nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.
V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 16. ure preko
e-pošte info@eyof-maribor.com. Za več informacij o nagradni igri in izročitvi nagrad lahko
pošljete tudi sporočilo na info@eyof-maribor.com.